Algemene voorwaarden

Life-Force » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier als je onze Algemene voorwaarden wilt downloaden [PDF]

Versie 23 juni 2020


Algemene Voorwaarden Life-Force

Artikel 1 - De overeenkomst

1.0) Life-Force verzorgt onder andere (maar niet uitsluitend) diensten, waaronder trainingen, cursussen, workshops, wekelijkse lessen en individuele sessies op het gebied van Yoga, Mindfulness, Persoonlijke Ontwikkeling, Gezondheidsontwikkeling, Coaching, Lezingen en Advisering. Hierna genoemd Activiteiten.
1.1) De cliënt is deelnemer aan een of meerdere activiteiten.
1.2) Life-Force is het bedrijf V.O.F. Life-Force Yoga, mindfulness en gezondheid en is is gevestigd in het Ondernemerscentrum, Uitterweert 2, 6932 ML Westervoort), de eigenaar (P. Haima) en alle opdrachtnemers (docenten, trainers, therapeuten enz.) die in opdracht van Life-Force de activiteiten verzorgen. Opdrachtnemers en eigenaar worden in dit document ook docenten genoemd.
1.3) Deelname aan een activiteit betekent automatisch dat cliënt akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Dat geld ook voor gratis proeflessen of intakes.
1.4) Deelname aan een activiteit geschiedt volledig op eigen risico van cliënt. Elke cliënt is verplicht lichamelijke, geestelijke of andere klachten te melden aan de docent, als deze klachten belangrijk zijn voor deelname.
1.5) Deelname is alleen mogelijk indien gezondheid van cliënt geen belemmering vormt. Bij twijfel is cliënt verplicht contact op te nemen met huisarts of behandelaar.

Artikel 2 -Betaling

2.1) Betaling van activiteiten gaat via ons online betaalsysteem. In dit systeem kunnen tijdkaarten, lessenkaarten en lidmaatschappen gekocht en betaald worden. Ook staan hier de prijzen vermeld. Bij uitzondering is handmatig via bank betalen mogelijk.
2.2) Yoga lidmaatschappen worden de eerste keer betaald via Ideal. Daarna volgt een automatische maandelijkse incasso.
2.3) Maand tarieven voor lidmaatschappen zijn berekend over 12 kalendermaanden, waarvoor men 40 lessen wordt aangeboden. In juli en augustus, tijdens de 6 weken zomervakantie geldt vaak een zomerprogramma en worden lessen alleen bij deelname afzonderlijk afgerekend.
2.4) Restitutie van betaling of verlenging van de geldigheidsduur van kaarten is niet mogelijk tenzij de LifeForce uit coulance anders beslist.
2.5) Prijsveranderingen worden tenminste een maand van te voren aangekondigd.

Artikel 3 - Uitsluiting

Life-Force heeft altijd het recht deelname van de cliënt aan een activiteit te weigeren (zonder opgave van redenen). Bijvoorbeeld als de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of indien deelname een gevaar is voor de gezondheid van de cliënt of andere cliënten.

Artikel 4 - Gemiste activiteiten en pauze

4.1) Voor gemiste activiteiten geldt een inhaal beleid. De actuele versie staat op de website. Wekelijkse activiteiten kunnen in overleg en indien mogelijk altijd op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald, binnen een redelijke termijn van 2 weken. Life-Force kan ook uit coulance anders beslissen.
4.2) Bij overmacht, zoals bijvoorbeeld medische redenen en langdurige ziekte kan een abonnement gepauzeerd worden. Het actuele pauze beleid staat op de website.
4.2) Er vindt geen restitutie van contributie plaats bij gemiste activiteiten door vakantie, ziekte, pandemieën of andere redenen tenzij Life-Force uit coulance anders beslist.

Artikel 5 - Annulering door Life-Force

5.1) Life-Force heeft het recht zonder opgave van redenen activiteiten te annuleren of tijdstippen en locaties te wijzigen. Cliënten zullen tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 6 - Wijzigingen

Life-Force behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden, activiteiten, locaties, docenten en data te allen tijde te wijzigen. Cliënten worden via de website en/of email en/of andere  communicatie middelen van alle wijzingen tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1) Life-Force verplicht zich de activiteiten naar inzicht en vermogen uit te voeren. In geval van pandemieën of andere gebeurtenissen waardoor het geven van lessen in de zaal niet mogelijk is, voldoet Life-Force aan zijn inspanningsverplichtingen door het geven van lessen op andere locaties binnen of buiten of middels online live streams.
7.2) Life-Force is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist,
7.3) Life-Force is niet verantwoordelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk, geestelijk of ander letsel/schade voor, tijdens of na les.

Artikel 8 - Gedragscode en privacy

Life-Force houdt zich aan een de gedragscode zoals omschreven door de beroepsvereniging van mindfulness trainers (VMBN) en Vereniging Yogadocenten Nederland. Life-Force gaat vertrouwelijk om met alle informatie over en verstrekt door de cursist die direct, indirect of door enige andere bron is ontvangen. Dit is omschreven in de Privacy verklaring, de actuele versie staat op de website.

Artikel 9 - Klachten reglement

Life-Force eigenaar P. Haima heeft een NIBIG Wkkgz registratie. Dat betekent dat Life-Force is aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz) en beschikt over een erkende  klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz). Op afroep beschikt Life-Force over een klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz) en is opgenomen in het Gelaagd Register van het NIBIG. De Wkkgz vraagt om eerst te proberen de klacht op te lossen in een gesprek tussen cliënt en de zorgverlener. Lukt dat niet dan kan de zorgverlener de cliënt aanbieden de zogenaamde klachtenfunctionaris in te schakelen. Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kan de cliënt de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie. Deze klachtenprocedure vind u hier.

Artikel 10 - Opzeggen

10.1) De opzegtermijn voor lidmaatschappen is 1 kalendermaand. Dit betekent dat bij opzegging voor de opvolgende maand nog een maandbetaling is verschuldigd. Er kan geen restitutie van betaling plaatsvinden, tenzij Life-Force uit coulance anders beslist. Het opzeggen geschiedt schriftelijk, per e-mail, post of andere kanalen, en is officieel als client een bevestiging van Life-Force ontvangt.
10.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste activiteiten in te halen.

Artikel 11 - Toepasselijkheid en geschillen

11.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Life-Force in de ruimste zin van het woord.
11.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Life-Force.
11.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Life-Force behoudens hogere voorziening.